ΤEΡΠENIAΜεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένοι γλυκοζίτες τερπενίων ως φαρμακολογικές ουσίες στην παραδοσιακή ιατρική. Αρκετά είναι τα παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία [26], που σχετίζονται με την βιοκαταλυόμενη τροποποίηση γλυκοζιτών τερπενίων, με στόχο την τροποποίηση της υδροφιλικότητά τους γεγονός που πιθανότατα επιδρά σημαντικά στη πρόσληψη τέτοιων φαρμακολογικών ουσιών από τον ανθρώπινο οργανισμό. Χρησιμοποιώντας το γλυκοζίτη (ginsenoside) (1) σαν υπόστρωμα, τα καλύτερα αποτελέσματα λήφθηκαν με τη χρήση της λιπάσης από Candida antarctica (Novozyme 435) ως ένζυμο, σε τριτοταγή αμυλ-αλκοόλη παρουσία οξικού βινυλεστέρα σαν ακυλοδότη. Πραγματοποιήθηκε πλήρης μετατροπή σε δύο μόνο προϊόντα (1a), (1b) με αναλογία 22:1, ενώ η αντίδραση με άκυλο δότη τον διμεθυλεστέρα του μαλονικού οξέος δίνει τον μικτό εστέρα (1c), ο οποίος με υδρόλυση από εξειδεδικευμένη εστεράση παρέχει το επιθυμητό προιόν (1d). Ενδιαφέροντα αποτελέσματα λαμβάνονται και με τον πιο σύνθετο φυτικό γλυκοζίτη (12) ο οποίος ενζυμικά μετατρέπεται στο (12a), που αποτελεί το κύριο προϊόν συνοδευόμενο από το (12b), ως δευτερεύον προϊόν.Σχήμα 8a. Σχήμα 8b. Σχήμα 8c.