Σχόλια, υποδείξεις και παρατηρήσεις μπορείτε να στέλνετε μέσω e-mail (akypar@cc.uoi.gr)
ή στη διεύθυνση:

Εργαστήριο Βοτανικής
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Πανεπιστήμιο Ιωανίνων
45110 Ιωάννινα